Regulamin o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia Ogólne.

Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) firma NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł), ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Niniejszy regulamin określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. Definicje.

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

osoby trzecie – osoby niż usługodawca i usługobiorca;

serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.kingled.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez firmę firma NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) pod witryną http://kingled.pl

strony – usługodawca i usługobiorca;

system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłania i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – prawo telekomunikacyjne;

środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną;

świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną; usługodawca firma NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł)

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy następujące usługi:

a) usługi informacyjne;

b) usługi komunikacyjne;

c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego.

2. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu.

§ 4. Zakres usług informacyjnych.

1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne.

2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące usługodawcy i profilu jego działalności, a także informacje o osobach wskazanych przez usługodawcę do kontaktu; korzystanie z powołanych w niniejszym punkcie usług zapewniają specjalistyczne zakładki w ramach serwisu w tym zakładki „O nas”, „Kingled_TV”, „Blog”, „Hurt”, „Kontakt”.

§ 5. Zakres usług komunikacyjnych.

1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem usługodawcy.

2. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi, w ramach których usługobiorca przekazuje usługodawcy informacje związane ze zgłoszeniem przez usługobiorcę chęci współpracy z usługodawcą w zakresie prowadzenia serwisu produktów oraz innej współpracy z usługodawcą w zakresie prowadzonej przez usługodawcę działalności gospodarczej; możliwość korzystania z powołanych w niniejszym punkcie usług zapewnia funkcjonalność formularzy, w zakładkach „Kontakt”.

§ 6. Zakres usług w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego.

1. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego polegają na umożliwieniu usługobiorcy składania zamówień na produkty dystrybuowane przez usługodawcę.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przy użyciu i funkcjonalności zakładki „sklep” i zakładki „Hurt”; funkcjonalność powołanych zakładek umożliwia – po zalogowaniu się – składanie przez usługobiorcę ofert zakupu produktów dystrybuowanych przez usługodawcę.

3. Szczegółowe zasady sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego określa regulamin sklepu internetowego.

§ 7. Warunki świadczenia usług.

1. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

a) przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0.);

b) monitor o rozdzielczości 1024×768;

c) włączona obsługa Cookies i Java Script.

2. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Ze względów bezpieczeństwa usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez usługobiorcę ostatniej czynności.

4. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu

§ 8. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.

3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.kingled.pl w formie umożliwiającej jego utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.

4. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu www.kingled.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony www.kingled.pl, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 9. Cookies (ciasteczka).

1. Cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie usługobiorcy przez system usługodawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.

2. Cookies (ciasteczka) służą jedynie do ułatwienia identyfikacji usługobiorcy przez system usługodawcy.

§ 10. Reklamacje.

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: kingLED.pl ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: sklep@kingled.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie usługobiorcy;

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez usługodawcę.

5. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3 nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 11. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.

4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu www.kingled.pl przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.kingled.pl.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:

a) zmian danych zawartych w ramach serwisu;

b) zmian parametrów technicznych serwisu;

c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu;

d) całkowitego wycofania serwisu w każdym czasie.

9. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie. 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.