Regulamin

Sprawdź skróconą wersję dotyczącą reklamacji, zwrotów, wymiany >>>tutaj<<< 


I. Słownik pojęć

1.    Sprzedawca – oznacza firmę firma NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł)

2.    Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

3.    Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.  

4.    Konsument – oznacza osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5.    Towar – oznacza towar wymieniony i opisany na stronie internetowej www.kingled.pl

6.    Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

7.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość.  

8.    Ustawa – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014. poz. 827,)


II. Postanowienia Ogólne 

9.     Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.

10.     Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.kingled.pl , udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a MKCompany, zwaną dalej Sprzedawcą.

11.     Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym kingled.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

12.     Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez firmę NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

III. Przedmiot Sprzedaży

13.     Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego kingled.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

14.     Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym kingled.pl/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

15.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

16.     Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego kingled.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

17.     Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego kingled.pl.

18.  Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

o    przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

o    za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

o    gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

o    poprzez serwis Przelewy24.pl – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu

o  operatorem kart płatniczych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01 102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 56 000 000, 00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240.

19.  Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

20.  Akceptacja przez Klienta faktury elektronicznej nie wyłącza prawa frmy NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

21.  Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

22.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

23.  Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

24.  Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) lub elektronicznie na adres sklep@kingled.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji firma NO SKY Sp. z o.o.  traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

25. W stosunkach z przedsiębiorcami termin realizacji zamówienia może ulec zmianie i modyfikacji, w tym wydłużeniu na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy a także w wyniku opóźnień powstałych po stronie przewoźnika.

26. W stosunkach z klientami, nie będącymi konsumentami, dopuszcza się pojawienie się różnic w barwie światła zakupionych towarów w granicach do jednego indeksu, co w konsekwencji powoduje w tym zakresie wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy i nie stanowi wady fizycznej produktu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

27.  Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę, stosunkach z klientami nie posiadającymi statusu konsumenta, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

IV. Realizacja zamówienia

28. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy utworzyć konto użytkownika na stronie internetowej http://www.kingled.pl/customer/account/login/ . Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

29. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

o     dokonywania zakupów w sklepie internetowym kingled.pl,

o     jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

o     jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

o     opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

o     prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego

30. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

31. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

32. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy w zakresie usługi świadczonej drogą elektroniczną (umowa związana z założeniem konta) i/lub sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

33. Dane, o których mowa w pkt. 1, obejmują:

– imię i nazwisko,

– adres dostawy/korespondencyjny,

– adres e-mail,

– numer telefonu kontaktowego.

34. Podanie danych, o których mowa w pkt. 2, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na prezentowane towary w sklepie internetowym.

35. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego na cel zgody.

36. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

37.  Zamówienia w sklepie internetowym kingled.pl można składać również mailowo lub telefonicznie. Adres e-mail sklep@kingled.pl, oraz wszystkie pozostałe adresy z modeną @kingled.pl oraz numery telefonów podane na stronie kingled.pl są integralną częścią sklepu kingled.pl i własnością firmy MKCompany. Składanie zamówień drogą mailową lub telefoniczną skutkuje automatycznym zaakceptowaniem regulaminu sklepu kingled.pl.

38.  W celu zakupu produktów w sklepie internetowym kingled.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia, lub złożyć zamówienie mailowo lub telefonicznie.

39.  Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

40.  Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności na skutek: – nowelizacji przepisów ustaw mających wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość, – zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu, – zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień, Zamówienia na przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

V. Dostawa

41. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym kingled.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po indywidualnej wycenie zamówienia poza granice Polski.

42.  Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej we wskazanym przez Klienta miejscu. 

43.  Klient może także odebrać zamówiony towar w sklepie stacjonarnym należącym do firmy NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) na ul.Grunwaldzkiej 28 w Krakowie.

44.  Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie http://www.kingled.pl/dostawa/

45.  Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

45.1 Wybierając przesyłkę kurierską lub pocztową, Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, imię i nazwisko, adres doręczenia, email, telefon wybranej firmie w celu doręczenia przesyłki.

46.  W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia
i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

47.  W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Jeśli paczka jest uszkodzona, należy sporządzić z kurierem protokuł szkody, koniecznie w dniu doręczenia. 

48. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru, mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres sklep@kingled.pl ( zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową )oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

49. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogace mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrzenego ( uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd. ), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres sklep@kingled.pl ( zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową ) oraz sporzadził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

50.  W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, firma NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

51. W stosunkach z przedsiębiorcami termin realizacji zamówienia może ulec zmianie i modyfikacji, w tym wydłużeniu na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy a także w wyniku opóźnień powstałych po stronie przewoźnika.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

52. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby firmy NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł). Kingled.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@kingled.pl.

53.  Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

54.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.     zawartej w drodze aukcji publicznej;

d.     o towar na indywidualne zamówienia Klienta.

55.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar musi być w stanie idealnym, nie noszący śladów użytkowania, nie zabrudzony, nie zapylony, również opakowanie produktu musi być w stanie idealnym, nie pogięte, nie zalane wodą, czyste, bez zagnieceń i podarć.

56.  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

57.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

58.  Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

59.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

60.  Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Firma NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

VII. Reklamacje

61.  Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

62.  W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

63.  W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał opis usterki na adres sklep@kingled.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

64.  Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

65.  W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
Kingled-Serwis :31-524 Kraków, ul.Grunwaldzka 28,  z dopiskiem „SERWIS”

66.  Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.

67.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

68. 20. Odpowiedzialność sklepu w każdym przypadku ograniczona będzie maksymalnie do kwoty wartości zamówienia.

69. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę, stosunkach z klientami nie posiadającymi statusu konsumenta, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

70.  Zaleca się wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie


Prosimy o wypełnienie protokołu ! 

71.  Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

72.  Rewers wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy NO SKY Sp. z o.o. jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

73.  Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

74.  Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone na karcie produktu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających zprzepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

75.  W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

76.  W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie. 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   

 

VIII. Prawa do zdjęć oraz grafik

77. Zdjęcia oraz wszelkie materiały graficzne wykorzystywane na stronie www.kingled.pl są własnością firmy NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) lub są zakupione legalnie z możliwością wykorzystywania w sprzedaży przez w.w. podmioty.

78. Zdjęcia oraz grafiki wykonane przez lub na zlecenie NO SKY Sp. z o.o. (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) nie mogą być wykorzystywane poza obrębem strony www.kingled.pl bez zgody NO SKY Sp. z o.o. (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł)

79. Za wykorzystanie zdjęć oraz grafik wykonanych lub zleconych przez NO SKY Sp. z o.o. (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł), firma NO SKY Sp. z o.o. pobiera opłatę 45zł netto za 1 dzień wykorzystania jednej grafiki lub zdjęcia. 

Kingled.pl Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych w sklepie stacjonarnym:

IX. Rozstrzygnięcia sporów

80. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją zamówień będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych w siedzibie sklepu kingLED.pl

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę w siedzibie i jej oddziałach sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się w siedzibie lub poza siedzibą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Każda Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez firmę NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Ceny wszystkich produktów oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT albo paragon. Faktury wysyłamy drogą elektroniczną na maila podanego w zamówieniu.

9. Klient który zawarł umowę w sklepie stacjonarnym, nie ma prawa zwrotu ani wymiany towaru.

10. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

11. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

12. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty dostarczenia reklamowanego sprzętu do sklepu w którym został zakupiony. Potwierdzeniem przyjęcia reklamacji jest podpisanie przez klienta protokołu przyjęcia serwisowego.

13. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

14. Rewers wydawany Klientowi przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł) jest JEDYNYM dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

15. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

16. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta lub importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone na stronie www.kingled.pl

17. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 marca 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).

18. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy.

20. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

21. Odpowiedzialność sklepu w każdym przypadku ograniczona będzie maksymalnie do kwoty wartości zamówienia.

22. Firma NO SKY Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 28 31-524 Kraków NIP: 6751678562 KRS: 0000759313 (dawniej działająca jako MKCompany Michał Kozioł), podaje jedynie przybliżone terminy realizacji zamówień, które to mogą się zmieniać, z przyczyn niezależnych od firmy NO SKY Sp. z o.o.. Firma NO SKY Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie.

23. Oświetlenie LED, odbierane w rónych terminach, może pochodzić z różnych partii produkcyjnych, dlatego możliwe są różnice w barwie światła, pomiędzy poszczególnymi partiami nawet w obrębie jednego rodzaju produktu. 

24. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją zamówień będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.