Strona główna

Darmowa dostawa już od 200złProsty zwrot do 30 dni!

×

Rejestracja

Informacje profilowe

Dane logowania

Zaloguj

Pole imię jest wymagane!
Pole nazwisko jest wymagane!
Zawartość pola imię jest nieprawidłowe!
Zawartość pola nazwisko jest nieprawidłowa!
Podany adres e-mail jest nieprawidłowy!
Adres e-mail jest wymagany!
Ten adres e-mail jest już zarejestrowany!
Pole hasło jest wymagane!
Zawartość pola hasło jest nieprawidłowa!
Hasło musi posiadać conajmniej 6 znaków!
Hasło nie może mieć więcej niż 16 znaków!
Wprowadzone hasła nie są takie same!
Akceptacja warunków i postanowień jest wymagana!
Adres e-mail lub hasło jest nieprawidłowe!

Regulamin

 

 

Sprawdź skróconą wersję dotyczącą reklamacji, zwrotów, wymiany >>>tutaj 

 

 

I. Postanowienia Ogólne 

1.     Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę MKCompany Michał Kozioł, 31-553 Kraków, ul.Fabryczna 15, NIP: 6783071691 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.

2.     Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.kingled.pl , udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a MKCompany, zwaną dalej Sprzedawcą.

3.     Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym kingled.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4.     Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez MKCompany jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


II. Przedmiot Sprzedaży

 

5.     Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego kingled.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

6.     Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym kingled.pl/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

7.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

8.     Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego kingled.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

9.     Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego kingled.pl.

10.  Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

o    przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

o    za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

o    gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

o    poprzez serwis PayU – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayU

o    poprzez szybkie płatności za pośrednictwem systemu IAI-Shop – po otrzymaniu potwierdzenia.

11.  Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

12.  Akceptacja przez Klienta faktury elektronicznej nie wyłącza prawa MKCompany do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

13.  Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

14.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

15.  Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

16.  Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: MKCompany, ul.Fabryczna 15 ; 31-553 Kraków lub elektronicznie na adres sklep@kingled.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji MKCompany  traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

17. Oświetlenie LED, odbierane w rónych terminach, może pochodzić z różnych partii produkcyjnych, dlatego możliwe są różnice w barwie światła, pomiędzy poszczególnymi partiami nawet w obrębie jednego rodzaju produktu. 

18
W stosunkach z klientami, nie będęcymi konsumentami, dopuszcza się pojawienie się różnic w barwie światła zakupionych towarów w granicach do jednego indeksu, co w konsekwencji powoduje w tym zakresie wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy i nie stanowi wady

 

fizycznej produktu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 


III. Realizacja zamówienia

 

19. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://www.kingled.pl/customer/account/login/ Zamówienia przyjęte do realizacji, obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. 

20. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

o    dokonywania zakupów w sklepie internetowym kingled.pl,

o    jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

o    jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

o    opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

o    prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

21. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

22. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

23. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

o    wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie kingled.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

- realizacji umowy przez Sprzedającego,

o    powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego kingled.pl,

o    może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

  1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

24.  Zamówienia w sklepie internetowym kingled.pl można składać również mailowo lub telefonicznie. Adres e-mail sklep@kingled.pl, oraz wszystkie pozostałe adresy z modeną @kingled.pl oraz numery telefonów podane na stronie kingled.pl są integralną częścią sklepu kingled.pl i własnością firmy MKCompany. Składanie zamówień drogą mailową lub telefoniczną skutkuje automatycznym zaakceptowaniem regulaminu sklepu kingled.pl.

25.  W celu zakupu produktów w sklepie internetowym kingled.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia, lub złożyć zamówienie mailowo lub telefonicznie.

26.  Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

27.  Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu.


IV. Dostawa

28. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym kingled.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po indywidualnej wycenie zamówienia poza granice Polski.

29.  Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej  lub do paczkomatów firmy INPOST Sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: www.paczkomaty.pl/znajdz_paczkomat,33.html). Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów będą wysyłane za pośrednictwem DPD.

30.  Klient może także odebrać zamówiony towar w sklepie stacjonarnym należącym do MKCompany na ul.Fabrycznej 15 w Krakowie.

31.  Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie http://www.kingled.pl/dostawa

32.  Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

33.  W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia
i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

34.  W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

35.  W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

36.  W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:

o    wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,

o    umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,

o    zgłoszenie tego faktu do MKCompany w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez przesłanie informacji na adres sklep@kingled.pl a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).

  1. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy INPOST Sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez INPOST Sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do MKCompany za pośrednictwem maila sklep@kingled.pl.

37.  W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, MKCompany może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

38. 
W stosunkach z przedsiębiorcami termin realizacji zamówienia może ulec zmianie i modyfikacji, w tym wydłużeniu na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy a także w wyniku opóźnień powstałych po stronie przewoźnika.

 


V. Prawo do odstąpienia od umowy

 

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby MKCompany. Kingled.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@kingled.pl.

39.  Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

40.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.     zawartej w drodze aukcji publicznej;

d.     o towar na indywidualne zamówienia Klienta.

41.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

42.  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

43.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

44.  Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

45.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

46.  Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). MKCompany informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).


VI. Reklamacje

 

  1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

47.  W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

48.  W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał opis usterki na adres sklep@kingled.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

49.  Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

50.  W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
Kingled-Serwis :31-553 Kraków, ul.Fabryczna 15  z dopiskiem „SERWIS”

51.  Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.

52.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

53. 20. Odpowiedzialność sklepu w każdym przypadku ograniczona będzie maksymalnie do kwoty wartości zamówienia.

54. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę, stosunkach z klientami nie posiadającymi statusu konsumenta, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć

 

gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

 

 

55.  Zaleca się wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie

 

>>>>>> Protokuł reklamacji / zwrotu / wymiany

Prosimy o wypełnienie protokułu ! 

 

 

56.  Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

57.  Rewers wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy MKCompany jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

58.  Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

59.  Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone na karcie produktu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających zprzepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

60.  W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

Kingled.pl Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych w sklepie stacjonarnym:

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych w siedzibie MKCompany / kingled.pl

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez MKCompany, 31-553 Kraków, ul.Fabryczna 15, NIP: 6783071691 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę w siedzibie i jej oddziałach sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się w siedzibie lub poza siedzibą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Każda Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez MKCompany jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Ceny wszystkich produktów oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT albo paragon.

9. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

10. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

11. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty dostarczenia reklamowanego sprzętu do sklepu w którym został zakupiony. Potwierdzeniem przyjęcia reklamacji jest podpisanie przez klienta protokołu przyjęcia serwisowego.

12. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

13. Rewers wydawany Klientowi przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy MKCompany jest JEDYNYM dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

14. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

15. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta lub importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone na stronie www.kingled.pl

16. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 marca 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).

17. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy.

19. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

20. Odpowiedzialność sklepu w każdym przypadku ograniczona będzie maksymalnie do kwoty wartości zamówienia.

21. Firma MKCompany, podaje jedynie przybliżone terminy realizacji zamówień, które to mogą się zmieniać, z przyczyn niezależnych od firmy MKCompany. Firma MKCompany nie bierze odpowiedzialności za opóxnienia w dostawie.

22. Oświetlenie LED, odbierane w rónych terminach, może pochodzić z różnych partii produkcyjnych, dlatego możliwe są różnice w barwie światła, pomiędzy poszczególnymi partiami nawet w obrębie jednego rodzaju produktu. 

zadzwoń teraz tel: (12) 350 64 84
Mój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

×